ALGEMENE VOORWAARDEN DYNOMINA

 
Artikel 1: algemene bepalingen en definities
 
 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, verkopen, reparaties, onderhoud en andere rechtsbetrekkingen tussen Garage DYNOMINA, hierna ook te noemen de opdrachtnemer, en haar afnemers en/of cliënten hierna ook te noemen opdrachtgevers, met betrekking tot voertuigen, onderdelen of toebehoren daarvoor. Van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet voor de overige voorwaarden en gelden nummer voor meer dan één transactie. De opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 
 
 
Artikel 2: Opdracht
 
 
 
 
Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven hoe ook genaamd en op welke wijze en door wie van de opdrachtnemer en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, geldende prijzen, specificaties en tarieven.
 
Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar voor de opdrachtnemer niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen de opdrachtnemer gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van de opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de bij haar ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven,.
 
 
 
Artikel 3: Prijzen
 
 
 
Alle door de opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden en kosten van rijklaar maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.
Werkplaatsuurtarieven zijn niet in begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.Alle prijzen zijn berekend op basis van levering ter vestigingsplaats van opdrachtnemer. Bij aflevering elders zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 
 
 
Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
 
Alle in het kader van een overeenkomst (op) en daaraan vast geleverde en nog (op) te leveren zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle vorderingen in het kader van de overeenkomst of andere tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten die de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever volledig zijn betaald.
De opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de opdrachtgever onder zich heeft op de ter reparatie of ter onderhoud aan hem geboden personenauto, aanhangwagen, bedrijfswagen of andere zaken, indien en voor zolang als de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de betreffende zaak niet of niet geheel voldoet en /of de opdrachtgever de kosten van eerdere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan diezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet en/of de opdrachtgever andere vorderingen die voorvloeien uit de contractuele relatie met de opdrachtnemer niet of niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtnemer verschuldigd is of zal zijn.
 
Artikel 5 Vervangen onderdelen
 
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding of teruggave aanspraak kan  maken.
 
 
 
Artikel 6  Betaling
 
Tenzij opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van het totale door de opdrachtgever verschuldigde bedrag door de opdrachtgever bij het afhalen van het voertuig of welke andere zaak ook te hebben plaatsgevonden, dan wel contact bij aflevering,. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van een dienst.
Indien betaling achteraf is overeengekomen dient de betaling uiterlijk 5  dagen na factuurdatum door de opdrachtnemer te zijn ontvangen, zonder dat de opdrachtgever enige korting, beroep op verrekening, opschorting of inhouding toekomt.
 
De opdrachtgever dient op eerste verzoek van de opdrachtnemer een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door opdrachtnemer verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze. De opdrachtnemer is tot een dergelijk verzoek te allen tijde bevoegd. Indien de opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is de opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval de kosten van de aanmaning verschuldigd. Deze bedragen 40 euro Excl. btw.
 
Artikel 7 Aflevering
 
Het voertuig wordt geleverd te vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen Indien het voertuig niet binnen 2 dagen vanaf het tijdstip dat opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat deze gereed staat, is opgehaald , komt het voertuig vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de opdrachtgever. In dat geval is opdrachtnemer bevoegd bewaarloon te berekenen conform het in haar bedrijf of ter plaatse geldende tarief van 12 euro per dag (excl. btw) . Eventuele verplaatsing van het voertuig geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 
Artikel 8 klachten
 
Klachten ter zake van door de opdrachtnemer geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, maar in ieder geval binnen 8 dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de diensten is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn bij de opdrachtnemer te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken.
 
Voornoemde termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van een zaak c.q. het moment dat een zaak door de opdrachtgever wordt opgehaald.
 
De opdrachtgever heeft de verplichting bij het afhalen van een zaak of bij aflevering van een zaak te onderzoeken of sprake is van uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen deuken e.d. Ten aanzien van dergelijk uiterlijk waarneembare gebreken is na het moment waarop de opdrachtgever de zaak feitelijk afhaalt of de opdrachtnemer de zaak feitelijk aflevert geen klacht mogelijk, behoudens door de opdrachtgever te leveren bewijs dat de uiterlijk waarneembare gebreken door de opdrachtnemer zijn veroorzaakt.
 
 
 
Artikel 9
 
 
 
De vervangwagen wordt ter beschikking gesteld tegen een bepaalde vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 40 euro per dag ( excl. btw ). OOK DIENT ER EEN WAARBORGSOM BETAALD TE WORDEN .De vervangwagen dient terug gebracht te worden in de staat waarin deze zich bevind bij afhaling. Indien er bijkomende schade aan de vervangwagen werd toegebracht zal deze voor rekening van de klant zijn. De vervangwagen wordt grondig gecontroleerd door onze techniekers bij afhaling en inlevering van het voertuig. Op deze manier kan bijkomende schade makkelijk worden vastgesteld. De vervangwagen wordt met een volle tank meegegeven en dient ook met een volle tank terug ingeleverd te worden. De wagen moet gestofzuigd en proper zijn bij inlevering